Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìåò ðñïóöïñÝò.
 


Êáôçãïñßá A áðü 22.00 €
Kia Picando
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
27.00 € 26.00 € 22.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
34.00 € 31.00 € 29.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
48.00 € 42.00 € 40.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
A category

Êáôçãïñßá B áðü 26.00 €
Hyundai Getz
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
30.00 € 28.00 € 26.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
40.00 € 36.00 € 33.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
53.00 € 48.00 € 44.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
B category

Êáôçãïñßá C áðü 28.00 €
Skoda Fabia
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
33.00 € 30.00 € 28.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
42.00 € 37.00 € 34.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
58.00 € 56.00 € 52.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
C category

Êáôçãïñßá D áðü 35.00 €
Opel Astra
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
42.00 € 37.00 € 35.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
49.00 € 46.00 € 44.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
65.00 € 60.00 € 58.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
D category

Êáôçãïñßá F áðü 44.00 €
Hyundai Matrix
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
53.00 € 48.00 € 44.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
60.00 € 57.00 € 53.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
87.00 € 82.00 € 80.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
F Category
Automatic

Êáôçãïñßá F1 áðü 42.00 €
Scoda Octavia
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
49.00 € 45.00 € 42.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
55.00 € 48.00 € 45.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
69.00 € 64.00 € 61.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
F1 category

Êáôçãïñßá JEEP áðü 42.00 €
Suzuki Jimny
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
49.00 € 45.00 € 42.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
64.00 € 56.00 € 49.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
88.00 € 82.00 € 80.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
JEEP Category

Êáôçãïñßá JEEP AUT áðü 52.00 €
Hyundai Santa Fe
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
58.00 € 55.00 € 52.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
67.00 € 63.00 € 59.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
102.00 € 95.00 € 88.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
JEEP AUT Category

Êáôçãïñßá JEEP EXCL áðü 81.00 €
BMW X5
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
87.00 € 83.00 € 81.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
98.00 € 95.00 € 92.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
141.00 € 136.00 € 129.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
JEEP EXCL Category

Êáôçãïñßá L áðü 49.00 €
Volvo S40
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
56.00 € 52.00 € 49.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
67.00 € 64.00 € 59.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
92.00 € 83.00 € 80.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
L Category

Êáôçãïñßá LC áðü 49.00 €
Peugeot 207 cc
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
56.00 € 52.00 € 49.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
67.00 € 64.00 € 59.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
92.00 € 83.00 € 80.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
LC Category

Êáôçãïñßá LC1 áðü 56.00 €
VW EOS CABRIO
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
63.00 € 58.00 € 56.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
75.00 € 67.00 € 64.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
103.00 € 92.00 € 90.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
LC1 Category

Êáôçãïñßá LC2 áðü 74.00 €
VOLVO C70 CABRIO
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
87.00 € 79.00 € 74.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
115.00 € 106.00 € 101.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
144.00 € 133.00 € 126.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
LC2 Category

Êáôçãïñßá M2 or AA áðü 33.00 €
Chevrolet Matiz
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
41.00 € 35.00 € 33.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
48.00 € 44.00 € 42.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
66.00 € 60.00 € 58.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
M2 or AA automatic

Êáôçãïñßá M7 áðü 53.00 €
Fiat Doblo 7
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
60.00 € 57.00 € 53.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
72.00 € 66.00 € 63.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
102.00 € 99.00 € 92.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
M7 Category

Êáôçãïñßá MINI BUS áðü 63.00 €
Fiat Skudo
Þ ðáñüìïéï
Ðåñßïäïé 1-2
çìÝñåò
3-6
çìÝñåò
7-30
çìÝñåò
Low Season 01-01-16 - 05-05-16
15-10-16 - 31-12-16
72.00 € 66.00 € 63.00 €
Middle Season 06-05-16 - 04-07-16
08-09-16 - 14-10-16
75.00 € 69.00 € 67.00 €
High Season 05-07-16 - 25-07-16
25-08-16 - 07-09-16
102.00 € 95.00 € 92.00 €
Peak Season 26-07-16 - 24-08-16
Mini Bus Category

¼ëåò ïé ôéìÝò óå åõñþ áíÜ çìÝñá åíïéêßáóçò êáé äçëùìÝíåò çìåñïìçíßåò


  Creation and Copyright: Greeka Design